Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

ขั้นตอนการรับบริการสำหรับหน่วยงานภายใน (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

-ติดต่อทาง Line@ ตามลิ้งค์ https://lin.ee/DaDbHr5 หรือสแกน QR code

-ติดต่อด้วยตนเอง(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

2.ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก > คลิก

http://micbooking.eng.ku.ac.th/booking

(ไม่ต้อง verify ตัวตนในเมลล์ เนื่องจากระบบมีปัญหา)

 

3.แจ้งชื่อที่ใช้สมัคร

แจ้งชื่อที่ใช้สมัครแก่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน แล้วจึงจะสามารถ login เข้าสู่ระบบได้

4.นิสิตจองในระบบ
นิสิตลงจองในระบบจอง micbooking คลิก http://micbooking.eng.ku.ac.th/booking
โดยต้องได้รับการยืนยันตกลงวันเวลากับจนท.ก่อนทุกครั้ง ****
และลงจองภายใน 
วันหลังจากที่ตกลงกันไว้ 
(ไม่เช่นนั้นการจองจะถือเป็นโมฆะและถูก 
reject จากระบบ)

5.
นิสิตตรวจสอบสถานะการจองในระบบ
เจ้าหน้าที่จะยืนยันการจองโดยเปลี่ยนสถานะเป็น 
confirmed ภายใน วันหลังจากนิสิตลงจอง

6.นิสิตเตรียมชิ้นงาน
นิสิตเตรียมชิ้นงานให้เหมาะสมตามที่กำหนด
โปรดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องถึงขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน

-หากเขามาสังเกตุการณ์ นำส่งชิ้นงานตามวันเวลาที่ทดสอบ

-หากไม่สามารถเข้ามาได้ นำส่งชิ้นงานก่อนวันนัด 

กรุณาระบุหมายเลขและชื่อชิ้นงานให้ชัดเจน

พร้อมระบุเงื่อนไขในการทดสอบและชื่อเครื่องที่ต้องการทดสอบแนบมาพร้อมชิ้นงาน

หากต้องการชิ้นงานคืน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บไว้ไม่เกิน เดือน


7.รันเครื่องมือตามวันเวลาที่กำหนด
รันเครื่องมือตามวันเวลาที่กำหนดในระบบจอง


8.ตรวจสอบสถานะ
เมื่อทำการทดสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่จะทำการหักเครดิต
และเปลี่ยนสถานะในระบบจองเป็น 
finish ภายใน 2วัน


**************************************

 

หมายเหตุ:

** หากต้องการยกเลิกการจอง โปรดแจ้งจนท.โดยตรง และกดยกเลิกในระบบล่วงหน้า วันก่อนวันที่จองไว้ **

** หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจากที่จองไว้ โปรดแจ้งจนท.โดยตรง และกดยกเลิกในระบบล่วงหน้า วันก่อนวันที่จองไว้ และติดต่อตกลงเวลาใหม่ ทาง Line@ หรือตามช่องทางที่ได้ติดต่อกับจนท. ก่อนลงจองอีกครั้งในระบบ**

** ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการจองเครื่องมือเป็นเวลา วัน หากนิสิตไม่เข้าใช้งานหรือไม่เตรียมชิ้นงานให้พร้อมตามที่จองไว้และยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

** ขอสงวนสิทธิ์ในการ reject การจองในระบบทันที 
หากการจองนั้นไม่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า**

** ในกรณีพบการเข้าใช้เครื่องมือโดยไม่ได้จองและยืนยันการจองผ่านระบบจอง จะคิดค่าปรับเทียบเท่าค่าบริการเครื่องมือในราคาเต็มตามระยะเวลาใช้งาน พร้อมด้วยค่าบริการเครื่องมือแบบเร่งด่วน 

** ในกรณีที่ต้องการจองใช้เครื่องมือด่วน (น้อยกว่า วันล่วงหน้า) โปรดแนบหนังสือขอใช้เครื่องมือเร่งด่วนที่เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้เครื่องมือเร่งด่วน คลิก

** ในกรณีนิสิตมีความจำเป็นขอใช้ห้องปฎิบัติการ/ห้องเรียน นอกเวลาปฎิบัติการราชการ โปรดแนบหนังสือแบบขอใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ

โปรดอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ "ระเบียบในการเข้าใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ" ในหัวข้อถัดไป


**************************************

ระเบียบในการเข้าใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

       เครื่องมือแต่ละเครื่องมือมีธรรมชาติและปัจจัยพิจารณาที่ต่างกัน (ในเชิงปริมาณการใช้งาน (Utilization), ความเสี่ยงและประวัติการใช้งาน (Sensitivity), ค่าบำรุงรักษา (Maintenance)) ดังนั้นการจัดการการเข้าใช้เครื่องมือจึงแตกต่างกัน ซึ่งจัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  

 

การเข้าใช้เครื่องมือ

เครื่องมือ

1) เข้าใช้งานได้เอง

Metallurgy prep,

เตา, Poten, Compression,

LS-BM, Ceramic proc,

Workshop/Innov/Chem

2) เข้าใช้งานด้วยตนเอง

ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่

M/C Test, FTIR, UV-Vis, DSC, PL,

spin-coat, BET, XRD เก่า,

HS-BM, Comp molding,    

Freeze dry, LCR, LS-cutter

LEP, Contact angle,

Surface tension, QUV
Leica, Polymer proc

3) เข้าใช้งานร่วมกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

SEM, XRD ใหม่ , 

AFM, Dil, Residual stress

 

หมายเหต*เครื่องมืออาจถูกจัดย้ายกลุ่มได้ หากข้อมูลปัจจัยพิจารณามีการเปลี่ยนแปลงไป

 

      ภาควิชาฯกำหนดให้ใช้เครื่องมือในเวลาราชการเป็นหลัก (มกราคม 2022 ให้สามารถเข้าทำงานได้ 8.30-16.00 น.) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมาดูแลผู้ใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากประสงค์ใช้พื้นที่นอกเวลาราชการ ให้ทำการขอทำการทดลองนอกเวลาราชการในห้องปฏิบัติการหรือห้องเครื่องมือในกลุ่ม 1 สามารถทำได้ผ่านแบบขอใช้ห้องนอกเวลาราชการตามปกติ ให้สามารถเข้าทำงานได้ 16.00-20.00 น. ตามกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่ภาคฯสามารถดูแลได้ ในการขอใช้เครื่องมือนอกเวลาราชการ (สำหรับเครื่องมือที่อยู่ในระบบจอง) สามารถทำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีใช้งานเครื่องมือเป็นเวลานานกว่ากรอบเวลาราชการ (โดยไม่มีผู้ใช้งานอยู่ด้วย) เช่น รันชิ้นงานทิ้งข้ามคืน เป็นต้น ให้ตกลงเวลาใช้งานกับเจ้าหน้าที่ และทำตามขั้นตอนการจองใช้เครื่องมือปกติ จากนั้นกรอกแบบขอใช้ห้องฯนอกเวลา 3 วันล่วงหน้าก่อนวันที่จะรัน

2. กรณีใช้งานต่อเนื่องล่วงเวลา ด้วยเหตุสุดวิสัยทางเครื่องมือและปัญหาของชิ้นงาน ทำให้จำเป็นต้องคลาดเคลื่อนไปจากเวลาที่ประเมินไว้ในการจอง โดยมิได้มีชิ้นงานใหม่หรือ condition ใหม่เพิ่มขึ้นมา ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง เพื่อประเมินความพร้อมของเครื่องมือ ตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าใช้งานของเครื่องมือในวันดังกล่าว จากนั้นให้ขยายการจองในระบบจอง และระบุความจำเป็นในการใช้เครื่องมือต่อเนื่อง (ไม่ต้องกรอกแบบขอใช้ห้องฯนอกเวลา)

3. กรณีอื่นๆ ณ ปัจจุบันยังไม่มีระเบียบรองรับ เจ้าหน้าที่จะช่วยเสนอหา slot เวลาในวันนั้นหรือใกล้เคียง ที่สามารถใช้เครื่องมือได้ในเวลาราชการก่อน หาก slot เวลาเต็ม และมีความจำเป็นของธรรมชาติงาน นิสิตสามารถทำบันทึกขอใช้เครื่องมือนอกเวลากรณีพิเศษ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน) เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆไป โดยการพิจารณาดูจากเงื่อนไขการเข้าใช้งานของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ ความพร้อมของเครื่องมือและตารางงานของเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง และระเบียบการทำงานนอกเวลาขณะนั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบขอใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ คลิก


**************************************

 

ผู้รับบริการภายในสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นช่องทางให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริการ

ได้ในแบบฟอร์มขอความคิดเห็นจากผู้รับบริการภายใน คลิก


**************************************

Equipment reservation procedures for MatE students

1. Student contacts MIC staff via Line@ to agree upon operating conditions and schedule, during working hours (Mon-Fri) and at least 2 days before the expected reservation time

2. Student books the agreed time slot in the reservation system within 2 days after the agreement (otherwise the booking will be voided and rejected from the system)

3. Student verifies the booking status in the reservation system, as MIC staff will change the status to confirmed within 2 days after booking

4. Student prepares sample and runs equipment according to the agreed conditions and schedule, as specified in reservation system


Remarks:

- In case of booking cancelation, please cancel your booking in the system and inform the relevant staff 2 days in advance before the reserved time

- In case of booking rescheduling, please cancel your booking in the system and consult the relevant staff for a new booking time 2 days in advance before the reserved time   

- In case of no-show or failure to prepare sample in time without cancelation, the student will be blocked from booking all equipment for 7 days

- Booking will be rejected if done without advanced notice

- In case of bookings with short notice (less than 2 days in advance), please submit an urgent booking form that is approved by your project advisor

- In case of equipment usage without a confirmed/approved reservation, the charge will be full operating cost based on hours spent, plus additional urgent-usage fees