Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

 

เกี่ยวกับเรา :

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ก่อตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนภาครัฐและเอกชนทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต โดยเปิดให้บริการ วิเคราะห์ และทดสอบวัสดุ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุเฉพาะทาง ตามมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยแนวทางการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ประกอบด้วย:

  • การเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ คำปรึกษา ประสานงาน และบริการวิชาการ เช่น การบริการ ทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ รวมทั้งพัฒนาวัสดุใหม่ และกระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากภาคการเกษตร
  • การพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ให้มีคุณภาพ ยั่งยืน และได้มาตรฐานในระดับสากล

ปรัชญาและปณิธาน

สร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน  


วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำในประเทศ
ที่สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง