Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

Hardness shore D

Hardness shore D เป็นเครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ จำพวกยางและพลาสติก ซึ่ง ใช้การยืดหยุ่นตัวของวัสดุที่ถูกกดโดยสปริงที่แรงคงที่และมีหัวกด รูปทรงต่างๆแล้ววัดระยะยุบตัวของวัสดุด้วย Dialgauge บอกเป็น ค่าความแข็งแบ่งเป็น 100 สเกล มาตรฐาน (Standard) ASTM D 2240 D ,JIS K 7215 D , ISO R 868 D 

Read more >>

เครื่องวัดความเค้นตกค้างด้วยรังสีเอกซ์

เครื่องวัดความเค้นตกค้างด้วยรังสีเอกซ์ โดย (X-Ray residual stress measurement) สามารถวัดค่าความเค้นตกค้างได้โดยใช้เทคนิคการยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ (การวัดแบบไม่ทำลาย) ในชิ้นส่วนวัสดุที่ผ่านการแปรรูป เชื่อม หรือผ่านกรรมวิธีทางความร้อน หรือชิ้นงานที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว เช่น  Shot Peening  เป็นต้น สามารถวัดค่าออสเทนไนท์ตกค้างของเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ (การวัดแบบไม่ทำลาย) โดยเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานแม่พิมพ์ต่างๆ ที่ทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือ และต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อน เช่น การชุบแข็ง เป็นต้น 

Read more >>

เครื่องทดสอบการสึกหรอ

เครื่องทดสอบการสึกหรอ  (Wear Testing Machine) ทดสอบโดยเน้นการสึกหรอของชิ้นทดสอบแบบหมุดเป็นหลัก โดยให้ชิ้นทดสอบแบบหมุดกับแบบจานสัมผัสกัน     ซึ่งชิ้นทดสอบแบบหมุดอยู่กับที่และจะถูกกดด้วยน้ำหนักตามชนิดของชิ้นทดสอบ ส่วนชิ้นทดสอบแบบจานจะหมุนตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้  ในระหว่างทดสอบจะบันทึกจำนอนรอบที่ชิ้นทดสอบหมุนไป แล้วนำมาคำนวณหาความสึกหรอที่เกิดขึ้น

Read more >>

Wetting angle measurement

Wetting angle measurement ใช้หลักการของ Young equation เพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับแรงตึงผิวของวัสดุ โดยวัดได้จากมุมของของเหลวที่กระทากับของแข็งที่เป็นระนาบอ้างอิง โดยพบว่าหากมุมของของเหลวที่วัดได้เมื่อเทียบกับระนาบอ้างอิงมีมุมที่กว้างแสลดว่าของเหลวที่ทาการวัดนั้นมีแรงตึงผิวสูง และในทางกลับกันหากมุมที่วัดได้เป็นมุมที่แคบแสดงว่าจะมีแรงตึงผิวที่น้อย

Read more >>

Universal Testing Machine (UTM)

UTM เป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้หาสมบัติแรงดึงและแรงอัด (ความทนต่อแรงดึง, การยืดตัว ณ จุดขาด, การเสียรูป, ค่าโมดุลัส) ของชิ้นงานคงรูป โดยจะให้แรงดึง หรือแรงอัดกับชิ้นทดสอบด้วยอัตราเร็วคงที่จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดหรือเสียหาย และบันทึกค่าค่าแรงดึง (Tension force) หรือค่าแรงอัด (Compression force) ที่เปลี่ยนไปตามระยะการยืดตัว หรือการเสียรูป (Deformation) ของวัสดุ นำค่าที่ได้ไปคำนวณและพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) กับความเครียด (Strain) พร้อมทั้งคำนวณค่าต่างๆ ดังนี้  

Read more >>

Micro Vickers Hardness Tester

เป็นเครื่องวัดความแข็งโดยใช้หัวกดเพชรระดับนาโนมีลักษณะเป็นปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม กดชิ้นงานเป็นเวลา 10-15 วินาที จากนั้นจึงวัดความแข็งของชิ้นงานจากรอยบุ๋มที่เกิดจากแรงกด ข้อดีคือ ได้ความแข็งของแต่ละเฟส (Phase) แต่มีข้อจำกัดคือทำได้ช้า ต้องมีเตรียมผิวที่ดี 

Read more >>

Rockwell Hardness Tester

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ ระยะทดสอบสูง 170 มิลลิเมตร ทำงานด้วยการให้แรงกดจากระบบหัวกด ทีี่มีลักษณะเป็นลูกตุ้มทรงกลม ผ่านมายังชิ้นงานทดสอบ แล้วคำนวณความแข็งจากรอยกดบนชิ้นงานทดสอบ 

Read more >>

เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Test)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกทางกล (แบบค้อนเหวี่ยง) สามารถทดสอบแบบ Izod หัวค้อนทำด้วยอะลูมีเนียม เครื่องทดสอบแรงกระแทกรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับชิ้นทดสอบประเภทโพลิเมอร์

Read more >>

เครื่องวิเคราะห์ความหนืด (Viscometer)

เป็นเครื่องมือในการวัดความหนืด (Viscosity) ของของเหลว โดยจะอาศัยการวัดค่า Torque ที่ต้องการในการหมุนเข็มวัด (Spindle) ที่จุ่มอยู่ในของเหลวดังกล่าว จนมีความเร็วคงที่ ซึ่งค่า Torque นี้จะแปรผันกับความหนืดของของเหลวดังกล่าว

Read more >>