Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

ขั้นตอนการรับบริการสำหรับหน่วยงานภายนอก

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่

-ติดต่อทางอีเมลล์ materials-inno@ku.th

-ติดต่อทาง Line@ ตามลิ้งค์ https://lin.ee/igjCqIa หรือสแกน QR code

-ติดต่อด้วยตนเอง(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


*ทดสอบ SEM/XRF/UTM/AFM/QUV/XRD-Empy(ตัวใหม่)/เตาเผา  หรืออื่นๆ

>>ติดต่อ คุณธเนศ E-mail : materials-inno@ku.th

*ทดสอบ OM,HMech.prop/UTM/ห้องขัด/เตาเผา/XRD-Empy(ตัวใหม่)

>> ติดต่อ คุณนนท์ Email: anon.no@ku.th

*ทดสอบ DSC/SEM/DIL/XRD/POTEN

>>ติดต่อ คุณบุษยมาศ E-mail : boossayamas.d@ku.th 

*ทดสอบ BET/FTIR/UV-Vis/SEM/XRD-Empy(ตัวใหม่)

>>ติดต่อ คุณจุฬาภา E-mail : jularpar.su@ku.th

*ทดสอบ UV-Vis/GPC/PL/LEP/Freeze dry/XRD-Empy(ตัวใหม่)

ติดต่อ คุณปาริชาติ E-mail : parichart.chau@ku.th

2.ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก (Register an account) > คลิก


3.แจ้งชื่อที่ใช้สมัครแก่เจ้าหน้าที่

แจ้งชื่อที่ใช้สมัครแก่เจ้าหน้าที่
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
จนท.จะทำการ  Booking จองเครื่องมือ ตามวันเวลาที่ได้ตกลงไว้ 


4.กรณีขอส่วนลด

หน่วยงานในคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ได้ส่วนลด 50%

ส่วนหน่วยงานอื่นๆในม.เกษตร,ราชการ,รัฐวิสาหกิจ ได้ส่วนลด 30%

โดยต้องทำเอกสารขอความอนุเคราะห์

ตัวอย่างใบขอความอนุเคราะห์ขอส่วนลด (Example of request ducument for a discoun) >  คลิก

ลดได้เฉพาะค่าบริการใช้เครื่องมือ ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง

ทำเอกสารให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยก่อนวันชำระเงิน


5.ส่งวัสดุที่ต้องการทดสอบ

ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยระบุถึง ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ที่อยู่  : ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุชั้น 1 อาคารชูชาติ กำภู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

***กรุณาระบุหมายเลขและชื่อชิ้นงานให้ชัดเจน
พร้อมระบุเงื่อนไขในการทดสอบและชื่อเครื่องที่ต้องการทดสอบ
แนบมาพร้อมชิ้นงาน

หากต้องการชิ้นงานคืน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บไว้ให้ไม่เกิน 1 เดือน


6.ทำการทดสอบ

เจ้าหน้าที่จะเป็นทดสอบให้ ผู้รับบริการสามารถเข้ามาสังเกตุการณ์ได้


7.รับใบแจ้งหนี้และชำระเงิน

เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้หรือผู้รับบริการชำระเงินได้ 2 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

1) สแกน QR code (ได้ทุกธนาคาร) กรอกเฉพาะเลขจำนวนเงินเท่านั้น โปรดระบุให้ถูกต้อง

2) Bill Payment (ใช้ได้เฉพาะ TMB เท่านั้น) ชำระเงินสดได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร TMB ได้ทุกสาขา 

****** เมื่อชำระเงินเสร็จโปรดสแกนหรือถ่ายรูปส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่  

และแจ้งยืนยันชื่อที่อยู่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ต้องการใส่ในใบเสร็จ ******


8.รับผลการทดสอบ

รับผลการทดสอบซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่ได้จากเครื่องวัด 

ถ้าต้องการรายงานผลการทดสอบที่ออกจากศูนย์และมีหัวหน้าศูนย์เซ็นต์รับรองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

-ภาษาไทยไทย 2,000 บาท

-ภาษาอังกฤษ 2500 บาท

 

9.รับใบเสร็จ

รับใบเสร็จกับเจ้าหน้าที่ที่ทดสอบงานให้