Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

วิเคราะห์/ทดสอบ

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุเฉพาะทาง เพื่อหาสมบัติวัสดุ เช่น สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางเคมี หรือวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและปริมาณธาตุ เป็นต้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุ กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการผลิต สำหรับวัสดุหลากหลายประเภท ได้แก่ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุประกอบ และวัสดุนาโน ด้วยความพร้อมทางด้านเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและการแปรรูปวัสดุ ดังเช่น เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD), Scanning electron microscope (SEM), Universal testing machine (UTM), Differential temperature analysis (DTA), Injection molding, Extrusion และเตาเผาให้ความร้อนสูงที่หลายอุณหภูมิ เป็นต้น

การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ อาทิเช่น ความแข็ง มอดุลัสความยืดหยุ่น ความต้านทานแรงดึงและแรงอัดสูงสุด การคืบ ความแข็งแรงที่จุดแตกหัก และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางกล ได้แก่Universal Testing Machine (UTM), Rockwell Hardness Tester, Micro-Vicker Hardness Tester, Impact Testing

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางความร้อนของวัสดุ

บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติกายภาพและทางความร้อน อาทิเช่น จุดหลอมเหลว ความจุความร้อน อุณหภูมิการสลายตัว อุณหภูมิในการเกิดผลึก และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ได้แก่ Differential Scanning Calorimetry (DSC), Differential Temperature Analysis (DTA), Ovens and Furnaces

การวิเคราะห์สมบัติโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี และวิเคราะห์ปริมาณธาตุในวัสดุ

บริการวิเคราะห์สมบัติโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี และวิเคราะห์ธาตุ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อาทิเช่น โครงสร้างจุลภาค โครงสร้างผลึก องค์ประกอบและสัดส่วนทางเคมี โครงสร้างสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ ค่าความเป็นผลึกของแป้งและพอลิเมอร์ และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ X-Ray Diffractometer  (XRD), X-Ray Fluorescent (XRF), Scanning Electron Microscope with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), UV-visible Spectrophotometer, Optical Microscope

การบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงสมบัติวัสดุ

พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านกระบวนการผลิตและการปรับปรุงสมบัติวัสดุ ด้วยเครื่องมือทางการผลิตขนาดห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องอัดขึ้นรูปผงและวัสดุ เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก เครื่องอัดรีดขึ้นรูป Thermoforming หรือเครื่องมือการปรับปรุงสมบัติวัสดุและพื้นผิวด้วยกระบวนการทางความร้อน เช่น เตาเผาอุณหภูมิสูงถึง 1400oC บ่อเกลือสำหรับชุบแข็ง เครื่องรีดผิวเพิ่มความเค้นอัดคงค้างที่ผิวโลหะ เป็นต้น ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและทีมวิจัยที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปวัสดุ และการปรับปรุงสภาพผิวและสมบัติของวัสดุ

การบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการสังเคราะห์พอลิเมอร์

พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการสังเคราะห์พอลิเมอร์และพลาสติกชีวภาพ ด้วยห้องปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เพียบพร้อม ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมวิจัยที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก

การบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ

การวิเคราะห์ความแตกหัก เสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ (Failure and Corrosion Analyses) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ทางด้าน Metallography และ Fractography และเครื่องมือวิเคราะห์แบบไม่ทำลาย(Nondestructive testing, NDT) เพื่อวิเคราะห์รอยแตกในบริเวณแนวเชื่อม เป็นต้น

การบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล

ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุ โลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ ด้วยเทคนิคทางความร้อน เทคนิคทางเคมี เทคนิคการชะละลาย และเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสกัดและสังเคราะห์วัสดุ

การบริการให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัสดุ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัสดุ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การคัดเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ ร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ