Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา ประเทศควรอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆซึ่ง วัสดุศาสตร์ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

3rd November 2011