Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องวิเคราะห์ความหนืด (Viscometer)

เป็นเครื่องมือในการวัดความหนืด (Viscosity) ของของเหลว โดยจะอาศัยการวัดค่า Torque ที่ต้องการในการหมุนเข็มวัด (Spindle) ที่จุ่มอยู่ในของเหลวดังกล่าว จนมีความเร็วคงที่ ซึ่งค่า Torque นี้จะแปรผันกับความหนืดของของเหลวดังกล่าว

ชนิดและลักษณะของตัวอย่างที่จะส่งทดสอบ
- กรณีที่ใช้เข็มวัดมาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบกรณีตัวอย่างไม่มีการไหลคืนต้องใช้ตัวอย่างของเหลวไม่ต่ำกว่า 500 มม.
- กรณีที่ใช้อุปกรณ์ประกอบกรณีที่ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย ต้องมีตัวอย่างของเหลวไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลิตร