Home    |    Contact us    |    Features     |    Links       

เครื่องวัดความเค้นตกค้างด้วยรังสีเอกซ์

ชื่อเครื่อง  :  เครื่องวัดความเค้นตกค้างด้วยรังสีเอกซ์ โดย (X-Ray residual stress measurement) บริษัท  INSTRON รุ่น 3119-506

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่องวัดความเค้นตกค้างด้วยรังสีเอกซ์ โดย (X-Ray residual stress measurement )

หลักการ :  ความเค้นตกค้าง สามารถวัดค่าความเค้นตกค้างได้โดยใช้เทคนิคการยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ (การวัดแบบไม่ทำลาย) ในชิ้นส่วนวัสดุที่ผ่านการแปรรูป เชื่อม หรือผ่านกรรมวิธีทางความร้อน หรือชิ้นงานที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิว เช่น  Shot Peening  เป็นต้น สามารถวัดค่าออสเทนไนท์ตกค้างของเหล็กกล้าโดยใช้เทคนิคการยิงด้วยรังสีเอ็กซ์ (การวัดแบบไม่ทำลาย) โดยเหมาะสมอย่างยิ่งกับงานแม่พิมพ์ต่างๆ ที่ทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือ และต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อน เช่น การชุบแข็ง เป็นต้น

รูปที่ 2 หลักการทดสอบโดยเครื่อง X-Ray residual stress measurement

ลักษณะของผลที่ได้  : กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของตัวอย่างกับความเค้นตกค้างของตัวอย่าง

การประยุกต์ใช้งาน :  ใช้วิเคราะห์หาความเค้นตกค้างของวัสดุ วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ

ลักษณะตัวอย่างที่ทำการทดสอบ : ของแข็ง

ติดต่อสอบถามเพื่อรับ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ และ สมบัติวัสดุ:

ศูนย์ นวัตกรรมวัสดุ ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 09-86599-553
โทรสาร :  02-9551811